สวัสดิการสมาชิก

ทุน ให้สมาชิกร่วมบริจาคสมทบประจำปี โดยแบ่งตามระดับสมาชิกดังนี้

   สมาชิกระดับ "ทองแดง"  อายุสมาชิก 1-36 เดือน       

ร่วมบริจาคปีละ 100 บาท  เงินสมทบสะสมสูงสุด  3,600 บาท

   สมาชิกระดับ "เงิน"  อายุสมาชิก 37-72 เดือน     

ร่วมบริจาคปีละ 200 บาท  เงินสมทบสะสมสูงสุด  4,500 บาท

   สมาชิกระดับ "ทอง"  อายุสมาชิก 73-108 เดือน     

ร่วมบริจาคปีละ 300 บาท  เงินสมทบสะสมสูงสุด  5,400 บาท

   สมาชิกระดับ "เพชร"  อายุสมาชิก 109 เดือนขึ้นไป   

ร่วมบริจาคปีละ 400 บาท  คำนวณให้เดือนละ 200 บาทตลอดไป

 

 

Visitors: 30,264