วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ 


 

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด จะเป็นศูนย์กลาง การบริการทางการเงิน

ที่ปลอดดอกเบี้ย และมีสวัสดิการทางสังคม

ด้วยระบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจ 


 

บริการทางการเงินที่ทันสมัยมีมาตรฐานและสนับสนุนการจัดการทางการเงินแก่องค์กรชุมชน 

พัฒนาธุรกิจและบริหารองค์กรให้มีกำไรเพื่อจัดสวัสดิการคืนสู่สังคม  

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบุคลิกภาพที่ดีและทำงานเป็นทีม

 

 วัตถุประสงค์

 


 

  เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก 
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้

1.ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

2.ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3.รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

4.จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

5.ให้สมาชิกยืมเงินหรือทรัพย์สินตามความจำเป็น

6.ให้สหกรณ์อื่นยืมเงิน

7.ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

8.ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่

 


            

                               9.ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ ของสหกรณ์    

            10.ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

            11.ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

            12.ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

            13.ดำเนินการให้สมาชิกยืมเพื่อการเคหะ และจัดสรรที่ดินจำหน่ายให้แก่สมาชิก

            14.ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

            15.ร่วมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและ ปรับปรุง กิจการของสหกรณ์

            16.กระทำการต่างๆตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือ 

            ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้ เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิ การเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง 

            จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

            17.ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

            18.ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

            19.ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 

Visitors: 30,266